İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI


ELATEK A.Ş olarak benimsemiş olduğumuz İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası, insana ve içinde yaşadığı çevreye duyulan saygıya dayanmaktadır. ELATEK A.Ş.’ nin faaliyet gösterdiği her alanda İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) birinci öncelik olup, "Sağlığını koru, işini koru" sloganı ile bu anlayışını ifade eder.

ELATEK A.Ş. bu amaca ulaşmak üzere;
 
  •  İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki mevzuat, yasa ve yönetmeliklere uyar.
 
  •  İşyeri ve eklentilerinde; çalışanların, alt yüklenicilerin, ziyaretçilerin ve işyeri dışında çalışan şirket personelimizin sağlık ve güvenliklerini temin etmek için, yürürlükte bulunan İSG mevzuatlarına ve İSG ile ilgili diğer gerekliliklere uygun olarak her türlü tedbir alınmasını, araç gereç ve Kişisel Koruyucu Ekipmanları bulundurulmasını, gereğinde kullanılmasını sağlar.
 
  •  Faaliyetleri sırasında meydana gelebilecek, herhangi bir kaza veya acil durumda, kayıplarımızı en aza indirecek iş güvenliği sistemlerini geliştirir ve sürekliliğini sağlar.
 
  • Tüm tehlikeleri değerlendirir, risk analizlerini yapar ve riskleri uygun yöntemlerle giderecek önlemleri alır.
 
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi uygulayarak çalışanlarına gerekli eğitimleri verir, süreci periyodik olarak gözden geçirir, performansını izler, sürekli olarak gelişmesini sağlar.
 
  •  ELATEK A.Ş.’ yi İSG uygulamaları açısından, bağlı bulunulan kurumlar, sanayi odaları ve dernekler nezdinde örnek bir şirket haline getirmeyi amaçlar.
Kuruluşumuz sınırları içindeki tüm çalışanlarımız, alt işverenlerimiz ve ziyaretçilerimiz, faaliyetlerini bu politika ile uyum içinde sürdürmekten sorumludur.

“TÜM İŞ KAZALARI ÖNLENEBİLİR”
“İŞ GÜVENLİĞİ HEPİMİZİN ÖNCELİĞİDİR”